Prästgårdskultur – Var det eventuellt något mera?

12.09.2019 kl(o) 18:30, Pargas stadshus, Bryggan | Paraisten kaupungintalo, Komentosilta

Teologie doktor, politices magister samt kyrkoherden i Väståbolands svenska församling Harry Sanfrid Backström disputerade våren 2018 vid Åbo Akademi på en avhandling med titeln: Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi. Syftet med undersökningen var att beskriva och kartlägga den omvandling som inneburit att antalet prästgårdar reducerats kraftigt och att samtidigt förklara varför denna förändring har skett och väcka frågor om vilka konsekvenser den haft och kan tänkas få. Den period som granskades i detalj var 1970‒2012 och begränsades huvudsakligen till situationen i Borgå stift. Den kulturella omvandlingen som detta har fört med sig har inte endast betydelse för prästgårdarna. Det påverkar också den evangelisk-lutherska kyrkan i ett vidare perspektiv och det har också indirekt en inverkan på samhället som helhet.
I forskningen användes flera infallsvinklar till problematiken. Det handlade om ett ekonomiskt, kulturellt, kyrkosociologiskt, juridiskt, teologiskt och kyrkohistoriskt perspektiv. Resultaten bidrar till en dialog kring församlingarnas, församlingslivets och religionens förändrade betydelse för den enskilda medborgaren. Undersökningen kan också ses som ett led i en vidare diskussion kring de pågående förändringarna i värdegrund och den ökade pluralismen som präglar samhället som helhet.

Prästgårdskultur: Var det eventuellt något mera?

Föreläsning i Stadshuset/ Bryggan, 12.09.2019 klockan 18:30 kring temat:

Termen prästgårdskultur utvecklades i avhandlingen och därigenom lanserades och definierades ett nytt begrepp, prästgårdens teologi. Begreppet kan stå som reflektionsgrund kring vad som har förändrats när prästgårdarna inte längre fyller sin tidigare uppgift, och som är en del av den kulturella omvandling som har skett under de senaste årtiondena i kyrka och samhälle.

Evenemanget är på svenska | Tapahtuma on ruotsiksi
.

Gratis | Ilmainen